O nás

Adventisti siedmeho dňa veria ...

Adventisti siedmeho dňa prijímajú Písmo sväté za svoje jediné krédo a z neho odvodzujú základné vieroučné zásady. Písmo sväté, Stará a Nová zmluva, je inšpirované Božie slovo, ktoré z podnetu Ducha Svätého oznamovali a napísali svätí, Bohom povolaní ľudia. Boh v tomto Slove zveril človekovi poznanie nutné na spasenie. Písmo sväté je neomylné zjavenie Božej vôle. Je meradlom povahy, skúšobným kameňom skúseností, spoľahlivým zjavením učenia a vierohodným záznamom o Božích skutkoch v dejinách. (úryvok z knihy Adventisti siedmeho dňa veria...)

 

História a súčasnosť bratislavského zboru ...

 • na sklonku 19.storočia - Prešporok - 1. Misionár Benke.
 • 1905 - pastor Mathe - krst 15 ľudí
 • prvých 10 rokov 20.storočia je poznačených evanjelizáciami.
 • p.Torner 1911 22.-26. novembra je vyhlásený zbor na konferencii v Budapešti
 • zbor má 13 členov a postupne rastie
 • počas 2. svetovej vojny - pôsobí Ester Lovašová
 • 20 - roky prichádza do Bratislavy G.F.Thays
 • 1931 - Michal Gehan (v polovici 30 rokov sa na Ventúrskej ulici v centre mesta schádza viac ako 100 členov )
 • 14.marec 1939 bol vyhlásený slovenský štát
 • Bratislava má dva zbory (jeden v meste a druhý v Petržalke, ktorá v tom čase patrila pod Rakúsko)
 • zodpovednosť za zbor preberá Ján Lichý
 • september - začína 2.sv.vojna (1940 - zakázaná činnosť cirkvi )
 • stretávanie sa realizuje buď v prírode alebo po rodinách
 • od roku 1942 začína pracovať Ján Kaba, ako blízky pracovník (má na starosti hudbu, spevokol a mládež)
 • po skončení vojny v roku 1945 pri oslobodení Bratislavy koncom mája bola vrátená náboženská sloboda (dekrét prevzali Kaba a Macko)
 • poverený vedením cirkvi na Slovensku bol Ján Lichý a súčasne bol kazateľom v Bratislave a Ján Kaba bol ako kazateľ na skúšku
 • v roku 1948 vzniklo Slovenské združenie a ako predseda bol zvolený Ján Gajan, ktorý sa zároveň stal kazateľom zboru Bratislava
 • vo funkcii predsedu Slovenského združenia a zborového kazateľa bol Ján Gajan až do roku 1951, keď bolo Slovenské združenie nariadením vlády zrušené
 • v rokoch 1951 a 1952 bol za Slovensko a zbor Bratislava zodpovedný Ján Gajan
 • 6 rokov po vojne prichádza nových 105 členov (kazateľské stanice: Trnava, Horné Saliby a Dunajská Streda)
 • október 1952 - Nariadením štátu je CASD znovu zakázané. (schádzanie po rodinách)
 • druhá polovica 50-tých rokov - opäť povolená činnosť CASD
 • 6. októbra 1956 - slávnostné zhromaždenie v cirkvi metodistov na Panenskej ulici. (bratislavský zbor sa tu schádza ešte najbližších 37 rokov)
 • 1961 - 50. jubileum zboru, ktoré sa konalo v kostolíku na Palisádach. Motto slávnosti : "Až potiaľto nám pomáhal Hospodin" (kazateľmi zboru: Gašpar Lovaš a Michal Hroboň)
 • 60 roky kazateľom je Dezider Duda, koncom 60-tých rokov Ruben Žurek st.
 • 1977 - Vladimír Kohút a potom opäť Ján Kaba
 • 80 roky nastupuje Samuel Ondrušek a po ňom príchádza Ján Muráň,
 • 90 roky Jána Muráňa strieda Andrej Oravec
 • Evanjelizácia Jean Marie Van Halst - Tajuplný Egypt (nevídaný záujem)
 • v 2. polovici 90 rokov 2x evanjelizácia Ruben Ramos z USA - Nádej pre dnešok
 • rok 1993 - postavený a otvorený zbor na Cablkovej ulici
 • rok 1993 - založený 2. bratislavský zbor CASD
 • začína detský festival Múzička
 • rok 1995 Andreja Oravca strieda Bohumil Kern
 • evanjelizácia - Durbant z Francúzska
 • začína vychádzať zborový časopis TAM-TAM
 • rok 1998 Buhumila Kerna strieda Karol Badinský - celosvetová satelitná evanjelizácia NET 98
 • rok 1999 Karola Badinského strieda opäť Ján Muráň
 • rok 2000 - premiéra muzikálu Evanjelium podľa Jána
 • rok 2001 - Biblický maratón
 • rok 2001 - 90.výročíe založenia zboru
 • rok 2003 - Jána Muráňa strieda Juraj Chovan
 • rok 2003 - premiéra muzikálu Exodus
 • rok 2006 - Evanjelizačné prednášky v Bratislave - Godfrey Ngirischi zo Zimbabwe
 • rok 2006 - kazateľom sa stáva Marek Gurka
 • rok 2006 - detský program Radostná správa spojený so zbierkov pre deti z detského diag. centra
 • rok 2006 - spoločná Bohoslužbu chvál, vďačnosti a modlitieb na záver roka 2006 s vysielaním v Slovenskom rozhlase
 • rok 2007 - detský program Mesiac a hviezdy spojený so zbierkov pre deti z detského diag. centra
 • rok 2008 - kazateľom zboru sa stáva opäť Karol Badinský, ktorý je zároveň aj predsedom Slovenského združenia
 • rok 2008 - 2010 - niekoľko cyklov evanjelizačných prednášok v našom zbore ( 2008 Dotyky - Pavel Šimek, 2009 - Otázniky života - Themelios a K.Badinský, 2010 - Kde sme stratili krídla? - Mgr. Libor Votoček )
 • rok 2011 - Evajnelizačné prednášky Jasná budúcnosť z knihy Daniel - K.Badinský, 100 rokov od založenia zboru
 • 19. novembra 2011 oslávili bratislavské zbory 100. výročie svojho založenia - Vďaka Panú Bohu!
 • od roku 2011 v našom zbore slúži aj ďalší kazateľ - Marek Riečan spolu s jeho manželkou Zuzkou a dvomi dcérami Martinkou a Katkou. Neskôr Karol Badinský odchádza do Trnavského zboru. Marek Riečan tu v spolupráci s oboma bratislavskými zbormi a s Jurajom Turócim z OZ Maranatha počas evanjelizačnej akcii Mladí pre Ježiša - YFJ, zakladá dve nové skupiny v Petržalke a v Dúbravke. Jeho manželka Zuzka sa veľa venuje deťom, či už v škôlkach, alebo na pravideľných Parhfinderských akciách a výletoch a tiež sa venuje hudbe a spevokolom. Náš spevokol pod jej vedením mal niekoľko koncertov ako napríklad vo Viedni, v Bratislave a v Trenčíne. Koniec tohto obdobia poznačila pandémia covidu, ktorá sa dotkla aj nášho zboru a tak v roku 2020 a 2021 je obmedzené navštevovanie zboru a o to viac vysielame online. Marek Riečan okrem osobného povzbudzovania, spolupráce s KVM - služba bezdomovcom, navštevovanie Domu Seniorov začal aktívne niekoľko krát v týždni slúžiť Božím Slovom online.
 • rok 2021 - leto, po 10 rokoch strieda Mareka Riečana dvojica nových kazateľov: Pavel Moudry a Alexej Muráň

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk